Your IP address is

dhoeve Lantschot te Berlaar 1408

Schepenen van Lier bevestigen de overeenkomst, vastgelegd in een chirograaf, voor schepenen van Berlaar, tussen de abdij Rozendaal en Aard Torf, van Hooikt, over de hoeve Landscot en een bunder beemd. 25 juli 1408.

ORIGINEEL : RAAR. Perkament, formaat 125 mm. hoog en 252 mm. breed, plooi 16 mm., zegels verloren.
Verso : A. Van Aert Torfe als van eenen segghen tusschen tgoetshuues ende Aert voirseid (15de eeuw). B. Aert Torf brieven van sesse sisteren rogge ende sesse sisteren evene op dhoeve Lantschot onder Berlaer (18de eeuw). C. 1408 25 juni (18de eeuw).

Wij, Heinrjjc Mijs ende Jan van Vorspoel, scepenen in Lyre, maken cont allen den ghenen die dese letteren sien selen ende horen lesen, dat comen is voer ons in propren persone, Aert Torf, van Hoict, ende heeft gheloeft wittelec te houdene ende te voldoene ende te volvoerne, alselken segghen ende ghesceid, effeninghe ende vorwerden, alse ghemaect sijn te Berlaer voer den meier ende voer die scepenen van Berlaer, tuschen dat ghoedshuus van Rosendale op deen side ende desen Aerde Torf op dander side, alse vander hoeven van Landscot, met der paeleiken ende met enen bunder bemde, te Berlaer neven Gherd Wintere ghoed ghelegen, van welken seggene elc van hen beiden, tgoedshuus ende Aert, ende oec die voerseide scepenen van Berlaer, alse wij verstaen, een sirograef af hebben, in alder manieren ende ghelikerwijs alse die voerseide sirograeffe begripen houden ende inhebben, want tfoerseide goedshuus wale bewijst heeft na den ghesteleken rechte, dat die selve bemdt hare ghemoertefisert ghoed is. Item voert meer so heeft dese Aert gheloeft ongheclerdt, ongheportert ende onghevrjjt van allen saken voer ons scepenen, voerseit, ende voer sente Petersmanne van Lovene, sijn hant te doene van dese voerseide bemde, ende nimmermeer voertane meer hier namaels heme enichs rechs daer toe te verrnetene, of dien beemde aen te sprekene in eneger maniren. Ende oec heeft hi voert gheloeft van alselker goedinghen, alse hi sijn sustere daer op ghegoed hadde, welc susteren van dier goedinghen calaingie daer op ghedaen hebben, den ghoedshuse voerscreven daer af tontheffene ende die calaingie daer af af te doene, ende sijn susteren voerseit daer in te vermane, ende den voerscreven goedshuse corn merloes ende scadeloes af te houdene teweghen daghen. In orconscape van desen dinghen ende om bede vanden paertien, so hebbe wij dese letteren besegelt met onsen seghelen. Dit was ghedaen int jaer ons Heren doen men screef viertien hondert ende achte, op den vijfentwintichsten dach van julio.

Bron: Provincie Antwerpen Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde
de Oorkonden der Abdij Rozendaal der orde van Citeaux
tekstpublicatie door (+) A. Goetstouwers pastoor te Walem
2de deel 1985 pagina 467-471