Your IP address is

Jan Michielsz Lanscoot gedetineerde in Medemblik (prov. N. Holland) 1665

Jan Michielsz Lanscoot = Jan Michielsz Van Landschoot uit Adegem geboren in 1635 in 1666 poorter van Nieuwpoort geworden.

Admiraliteit Amsterdam, versoekt dat Jan Michielsz Lanscoot tot Medemblick gedetineert overgesonden werde.

18 Augustus 1665
Is ter vergaderinghe gelesen seeckere Missive van de Raeden ter Admiraliteyt tot Amsterdam, aen haer Ho(oghe) Mo(oghende) geschreven den twaelfden deser loopende Maendt, hebbende tot Bylage seeckere Requeste by ofte van wegen Johan Wils, als Hooft-Reeder van het Jacht de Haey, onder 't Commando van Capiteyn Jan Haey, op Commissie van desen Staet varende, aen de gemelte Raeden ter Admiraliteyt gepresenteert, houdende klachten over de trouwloose proceduren van de Persoon van Jan Michielsz Lanscoot, bestaende in het wechvoeren ende vervreemden van seeckere Prinse, by den voornoemden Capiteyn Haey verovert, ende onder d'opsichte van den voornoemden Jan Michielsz Lanscoot benevens noch een Stuyrman ghestelt, zijnde de laetste tot St. Malo in verseeckeringe genomen, ende d'eerste ten versoecke van den voorsz Capiteyn Haey, tot Medenblicq ghearresteert, ter tijdt ende wylen toe, dat van de apprehensie van sijn Persoon, aen t'ghemelte Collegie notificatie soude wesen ghegeven, om tot decharge van den voornoemden Capiteyn (die volgens d'ordre van haer Hoog Mog. ende de cautie by sijne Reeders tot Amsterdam, ghesteldt ter somme van twintich duysent Caroli guldens, was verobligeert te verantwoorden van 't gunt onder sijn Commando soude werden gepleecht) voor 't meergemelte Collegie te recht gesteldt te worden, daer hy eijghentlijck aenspreeckelijck, was, ende oock van de deuchdelijckheydt vande voorseijde Prinse geoordeeldt moeste werden, volghens den teneur van de Commissie van den voornoemden Capiteyn.

Dat de welgemelte Raeden ter Admiraliteyt dienvolgende daer over iterativelick aen Borgemeesteren ende Regeerders der Stede Medenblicq geschreven hebbende, eyntelick van de selve tot antwontde bekomen hadden, dat aldaer voor den Gerechte over 't gene voorsz is eenige proceduren gevallen, ende by den voorsz Capiteyn Haey, exceptie van renvoy geproponeert zijnde, de selve exceptie by die vanden voorseijde Gerechte gerejecteert was geworden, ende voorts den selven Capiteyn Haey gecondemneert binnen vier en twintich uyren tegheven redenen van detentie Ende dat over sulcks sy luyden in de oversendinghe van den voorsz Jan Michielsz niet en kosten consenteren . Versoeckende de meergemelde Raeden ter Admiraliteijt derhalve dat tot vermydinge van alle confusien ende disordres, die by verdere verweyderinge daeruyt stonden te volgen, haer Ho. Mo.

De saecke daer toe souden gelieven te dirigeren, gelijck de selve haer Hoog Mo. De tot dien eynde oock versoeck aen haer Edele Groot Mog. hadden ghedaen, dat Borghemeesteren ende Regeerders van Medenblicq voornoemt, door haer Edele Groot Mo. van haer ongelijck mochten werden overtuycht, ende voorts gedisponeert om sonder eenich verder dilay den meergenoemden Gevangen, ter disposissie van 't meergemelte Collegie ter Admiraliteyt over te senden, om tegens hem in conformité van de ordre van 't Landt, gheprocedeert te werden als naer behooren. Waerop gedelibereert zijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat Borgemeesteren ende Regeerders van Medenblicq voornoemt, by aenschryvinge van haer Edele Groot Mog sulllen werden versocht ende gelast, den voorsz Jan Michiellz Lanscoot, aen 't meergemelte Collegie ter Admiraliteyt tot Amsterdam, sonder eenich verder dilay over te werden, om vervolgens by 't selve Collegie jegens hem gheprocecedeert te werden, volghens ende in conformité van de ordre van 't Landt

Bron Google books : Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, Volume 47 pagina 592