Your IP address is

PATER VAN LANTSCHOOT (van Bellem) CHINA

Brief van pater Cyriel Van Lantschoot scheutist uit Zuid West Mongolië. Cyriel werd geboren op 28 januari 1875 te Bellem als zoon van Eduardus en Eufgenie Standaert. Hij werd tot prietser gewijd in 1905.

De verdragen van 1858 en 1860 openden het enorme binnenland van het Chinese rijk voor westerse zendingsactiviteiten. De missie werd toevertrouwd aan de vicariate apolosticus van Mongolië. In 1883 werden drie vicariaten opgericht in Zuidwest-Mongolië, of de regio Ordos (Suiyuan-Ningxia), Centraal-Mongolië (Xiwanzi) en Oost-Mongolië (Rehe mitj of Jehol, het huidige Chengde. In 1888, nadat hij tien jaar missionaris was geweest werd Alfons Bermyn aangesteld als provinciale overste van de Ordos. Na zijn benoeming tot bisschop in april 1901 werd Yvo Stragier de nieuwe provinciale overste. In 1905 was het vicariaat van Ordos uit gebreid met de komst van 8 getalenteerde missionarissen.

EE. PP. Cyriel Van lantschoot uit Bellem, Gustaaf Capelle uit West Roosebeke, kamiel Crabbe uit Oostende, Maurits d'Haene uit Lootenhulle, Cyriel Lefevere uit Iseghem, Louis Morel uit Houthem bij Ieper, Antoon Mostaert uit Brugge en Antoon Vinckx uit Baerle-Hertog. Op 7 september 1905 te Genua vertrokken aan boord van een schip met bestemming Zuid-West Mongolië.
bron: Uit Onze Kop - Maldegem 7-2-1914

Siao-Sa-Kiai, 10 Januari, 1914. Heer en Vriend Viktor, Een brief uit China !! ook, ja, en waarom niet ? 'tot Getrouwe » krijgt immers brieven uit al de andere werelddeelen : en waarom dan niet eens uit Azië ! uit China ! al ware 't ook maar om U te bedanken omdat ik zoo goed en regelmatig 't « Getrouwe » ontvang, waar soms al eens een « Duimpje » komt mee meégeloopen net als wij toen we klein waren en we mochten moeders schortestrek vasthouden om mee naar de kerk te gaan. Gister nog kreeg ik, met 't Getrouwe mee ; Duimpjes almanak voor 1914 » waar ik nu al een heel deel vlaamsche kluchten heb ik gelezen. Cyriel Van Lantschoot - China 1914

Ge moet weten 'k zit hier nu, zaterdagavond, in Siao Sa-Kiai (dat, in menschentaal, al zooveel wil zeggen als « Kleine Zandweg. » Dat is zoo iets van 1 1/2 uur ver de plaats waar ik gewoonlijk verblijf. Ik kom naar hier den zaterdag namiddag om er den Zondag dienst te doen : aldus moeten de menschen niet anderhalf uur ver loopen om 's Zondags de H. Mis te hooren. Dat en ware ook niet doenlijk voor hen met eene koude van 30 (zegge dertig) centigraden onder vriespunt 't is ook vele beter dat er enkel een door die koude ga, dan dat zij er allemaal zouden door moeten.

Siao-Sa-Kiai is eene heel nieuwe christenheid waar nog twee andere van afhangen. De drie dorpjes samen zullen zoo ongeveer 160 familieën tellen waaronder een vijftigtal bekeerd zijn. Voorloopig is er een klein leemen kerkje met eene plank als altaar en een klein kamerke, in dezelfden stijl, waar men zoo min of meer goed kan leeren. Mijn eten voor 's Zaterdags avonds en 's Zondags morgens breng ik van huis mede. Met zooals de scholieren van de eerste broek met hun pulleke aan een koordje en nen boterham in een stuk gazet, 't is fameus primitif, zooals gij ziet, maar er zijn zieltjes te winnen ! Gij moest mijne « villa » hier eens zien. Gij kreegt misschien goesting het « Kasteeltje » door zoo'n « villa » te vervangen. Wacht, 'k ga 't eens af stappen: juist vier stappen vierkant, zonder moeite reik ik met de hand aan het dak. Het is nog maar wel dat er hier nooit geene gezondheidscommissie passeert : ik vloog zeker met klieken en klakken op straat, waar het dak tot aan de sterren gaat en waar kubieke meters lucht genoeg zijn om er altijd versche te hebben, Ware 'k nu maar eens rijk ik zou, heel zeker geerne een nieuwe kamer bouwen. Ik zou, eer het twee jaren verder is, de drie dorpjes gansch bekeerd hebben en, met den overschot van het geld, voor 0. L. H een deftiger en grooter Huis bouwen, er dan een huisje bijbouwen voor den Pastor.

« Siao-Sa•Kiai, zou christen zijn en een eigenen pastoor krijgen die van hieruit met de omliggende heidensche dorpen juist het zelfde zou beginnen, 't Bekeerings werk onder de heidenen da's juist als eene olievlek op een stuk kladpapier (vloeipapier), laat men op zulk papier eenen druppel olie vallen die loopt stillekens aan uiteen en spreidt zich zoover uit als er materie is ; is de materie op, de olievlek blijft wel, maar kan niet verder, heeft men olie genoeg om er nog een druppetje, veel druppeltjes, veel druppeltjes, te laten bijvallen, dan gaat het een eenlijke vlek worden en algauw gaat gansch het stuk vloeipapier van de olie doordrongen zijn. Het « kladpapier » dat zijn de heidenen; de « olie » dat is de geldelijke hulp die hoogst onontbeerlijk is om van heidenen, christenen te maken. Mijn kladpapier ligt open: 't zijn de drie dorpjes hier. Wie geeft er mij olie, goede olie, veel olie, om ze er op uit te gieten ? en .. deze « Kleine Zandweg » wordt een breede hemelweg voor vele, vele zieltjes ! Dit jaar 1914, laat ons hopen, zal ons min beproevingen brengen dan 1913: wij hebben binst dat jaar niet min dan zeven missionarissen verloren alle gestorven aan typhus. 't Is waarlijk spijtig van soovele jonge krachten maar 0. L. H. heeft zijne inzichten en is ook Meester. Tot hiertoe (hier aangekomen in 1905) heb ik nog geene kennis gemaakt met die droeve ziekte, vroeg of laat zal het er wel van komen want weinige missionarissen ontsnappen er aan, Nu, al wat 0. L. H. wil en moeten wij vallen dat het dan zij voor de zieltjes en ook voor onze familie en Vrienden. Ik weet niet of gij mij wel ooit heel goed gekend hebt, zie eens op bijgaande photo : dat ben ik heelemaal zelf in Sineesch zomerkostuum. Mijn, « In den naam des Vaders » ziet er deftig uit, is 't niet ? en 'k zal nog moeilijk met de vingers in mijn haar verwarren als ik een kruis maak da's ook nog een voordeel ! Ja, en met al dat zou ik ook nog vergeten U en Uwe achtbare Familie, en ook aan al de lezers van 't Getrouwe een allerzaligst nieuwjaar te wenschen met den besten zegen van 0. L. H. Ik ga nu best voor allen bidden opdat zij mij voor mijn nieuwjaar allemaal elk nen frank geven : dat zet ik dan allemaal op de « Bank » bij 0. L. H. en die bank springt nooit maar geeft, honderd voor een, blijvende hemelintresten.
Beste groeten in J. Chr, 0. H. Cyriel, VAN LANTSCHOOT Missionaris van Scheut. Voor de zending van pater Van Lantschoot.
Omdat de pater dat zoo schoone vraagt, geven onze 7 kinderen elk hunnen frank, en vader en moeder elk een, is fr. 9,00
M. Max Storme, letterkundige oud lid van den provincieraad, te gast op 't Kasteeltje, na 't lezen van den pater zijnen brief 2,00
Samen fr. 11,00

krant van 14-2-1914
Voor de zending van pater Van Lantschoot.
Uit Adegem : Van twee oude jonge dochters en een oud manneken 3,00;
Uit Oostwinkel 5,00; Uit Oostwinkel 1,00; Uit Oostwinkel 1,00; Uit Oostwinkel 1,00; Uit Oostwinkel 1,00;
Pater Van Landschoot, denk nu eens aan de lezers van 't Getrouwe uit Oostwinkel, die zooveel aan uwen oproep beantwoorden.
Uit Eeklo: Dit is het Nieuwjaar voor Pater Van Landschoot, maar vraag een bijzonder gebed voor den lezer 10,00;
Van eenen postbediende 1,00; Uit Cortemarck : Ben lezer van 't Getrouwe aan den P. Van Lantschoot 8,00;
Uit Dudzeele: Voor de zending van P. V. L. 1,00;
Uit Aarseele : Voor een zalige 1e Communie 2,00; Uit Brugge : Een druppelken olie voor P Van Lantschoot 2,00;
Uit de Noordstraat, Maldegem 6,00 fr.
= 42,00 en
Van vroeger : 11,00
Samen : fr. 53,00

krant van 21-2-1914
Voor de zending van pater Van Lantschoot:
Uit Antwerpen : God weet waarom, 1,00;
Uit Bellem schrijft ons een oud schoolmakker van pater V. L : Ik was ontroerd als ik zijn brief las, en blij al een portret te zien, en nog meer ontroerd en blijde als gij begont met er geld voor in te zamelen. Bellem, waar hij gewonnen en geboren is, en zulke stichtende gedachtenis achterlaat, Bellem zou moeten aan 't hoofd staan. Ik geef hem geern mijnen Zondagschen frank 1,00; Dezen brief was nog maar juist gelezen toen de bode ons uit Bellem een anderen bracht, het begint dus : Uit Bellem : van twee leseressen van 't Getrouwe 2,00; Uit Vynckt: voor Pater V. L , missionaris 1,00;
Uit Ursel : een vurig gebed a. u. b. eerwaarde pater - 2,00; Nog Ursel : als 't u blief soms een brief in 't Getrouwe 2,00; Uit Knesselare, voor P. V. L. 2,00; Uit Maldegem, Noordstraat 10,00
= fr. 21,00
Van vroeger : 53,00
Samen : fr. 74,00

krant van 7-3-1914
Voor de zending van pater Van Lantschoot. Uit Lootenbulle: om wel te doen en zegen over ons gezin en ondernemingen 1.00; Uit Lembeke: van een trouwe lezeres vn 't Getrouwe 1.00; Uit Moerkerke, onbekend 5.00; Uit Lapschuere : van den grijsden 11,00; Uit Maldegem Noordstraat 10,00 Samen : fr. 18,00
Van vroeger : 123,00
Samen : fr. 141

krant van14-3-1914
Uit South Bend, Indiana 60 amerikaansche centen van twee lezers = 3,10
Uit Sint Laureijns om den zegen van God en de jongste menschen 1,00
Uit Maldegem Noordstraat een goudstukje van 10,00
van vroeger 141, 00
samen nu 155,10

21-3-1914
Voor de zending van pater Van Lantschoot.
Uit Antwerpen ter eere van den H. Jozef om eene gunst te bekomen 2,00; onbekend 2,00
van vroeger 155,10
samen nu 159,10

28-3-1914 ontbreekt

4-4-1914
Voor de zending van pater Van Lantschoot.
Uit Bellem een briefken van 20 frs van een onbekende 20,00; Nog van 6 lezeressen van 't Getrouwe elk 1 fr. 6,00; Nog 1 fr. om een kindeken te doopen Godelieve 1,00; Uit Hansbeke een nieuwjaargift van 20 frs 20,00; Nog van Hansbeke van C V. 6,00; Uit Aalter van twee Getrouwe-lezeressen elk een 1 fr. 2,00; Nog Bellem van V. D. P. - V. L. elk hunnen frank 6,00; Uit Eede (Nederland) 5,00; Van vroeger 185.10 — Samen nu fr. 251 10 Wij zullen vandaag dezen Paaschpenning naar China zenden, met de beste groeten van al onze medewerkers daarin. De paterpenning blijft echter beslaan ten voordeele van pater Van Landschoot tot dat er een nieuwe en grootere nood komt aankloppen. Wij hadden immers maar tegen paaschen op 200 frs gerekend.

11-4-1914
Voor de zending van pater Van Lantschoot.
Uit Thielt Gemma Galgani de maagd van Lucca uit dankbaarheid 1,00;
Uit Fairfield, Iowa, USA van Alfons en August Van Lantschoot voor hunnen neef 3 dollars;
Uit Ruiselede om een goed gebed en tot bekeering der zondaars 0,50
van vroeger 251,10
samen nu 268,00 frank